Hanuman Chalisa in Kannada PDF Download || ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ


PDF Information
PDF NameHanuman Chalisa
No. of Pages21
PDF Size1.61 MB
LanguageBengali
TagsHanuman Chalisa (श्री हनुमान चालीसा)
PDF CategoryHindu Books, Religion & Spirituality
Source/CreditsMultiple Sources
DescriptionHanuman Chalisa in Bengali
Hanuman Chalisa in Kannada PDF Download

Hanuman Chalisa in Kannada Kannada PDF. 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ (ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ) ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಕುರಿತಾದ ನಲವತ್ತು ಚೌಪೈಗಳ ಪವಿತ್ರ ಗುಂಪು. ಇದು ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವಧಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿ ತುಳಸಿದಾಸರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಮಚರಿತಮಾನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು 40 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪದಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).Hanuman Chalisa (ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ) ಕನ್ನಡ. [hanuman chalisa in kannada pdf download]

Hanuman Chalisa in Kannada PDF

|| ಹನುಮಾನ್ಚಾಲಿಸಾ ||
|| ದೋಹಾ ||
ಶ್ರ ೀ ಗುರು ಚರಣ್ ಸರೀಜ್ ರಾಜ್, ನಿಜ್ ಮನುಮುಕುರು ಸುಧಾರಿ |
ಬರ್ನೌನ್ ರಘುಬರ್ ಬಿಮಲ್ ಜಾಸು, ಇದು ಡೈಕು ಹಣ್ಣು ಚಾರಿ ||
ಬುದ್ದಿ ಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೆ, ಸುಮಿರೌ ಪವನ್-ಕುಮಾರ್ |
ಬಲ ಬುದ್ದಿ ಶಕ್ತಿ, ಬಿದ್ಯಾ ದೇಹುಮೀಹನ್, ಹರಾಹು ಕಲೆಶ್ ವಿಕಾರ್ ||
।। ಚೌಪಾಈ ।।
ಜಯಹನುಮಾನಜಾಾ ನ ಗುಣ ಸಾಗರ |
ಜಯಕಪೀಶ ತಿಹುಲೀಕ ಉಜಾಗರ || 1
ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ|
ಅಂಜನಿ ಪುತರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ|| 2
ಮಹಾವಿೀರ ವಿಕರ ಮ ಬಜರಂಗೀ |
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇಸಂಗೀ || 3
ಕಾಂಚನ್ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ |
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4
ಹಾಥವಜರ ಔಧಾಾ ಜಾವಿರಾಜೈ |
ಕಾಂಥೇಮಂಜ ಜನೇವೂಸಾಜೈ || 5
ಶಂಕರ ಸುವನ್ ಕೇಸರಿನಂದನ್ |
ತೇಜ್ ಪರ ತಾಪ್ ಮಹಾಜಗ್ಬಂದನ್ || 6
ವಿದ್ಯಾ ವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿಚಾತುರ |
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇಕೀ ಆತುರ || 7
ಪರ ಭು ಚರಿತರ ಸುನಿವೇಕೀ ರಸಿಯಾ|
ರಾಮಲಖನ ಸಿೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ|| 8
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹ ದ್ದಖಾವಾ|
ವಿಕಟರೂಪಧರಿಲಂಕ ಜರಾವಾ|| 9
ಭೀಮರೂಪಧರಿ ಅಸುರಸಂಹಾರೇ |
ರಾಮಚಂದರ ಕೇ ಕಾಜಸಂವಾರೇ|| 10
ಲಾಯಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಯಾಯೇ|
ಶ್ರ ೀ ರಘುವಿೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ|| 11
ರಘುಪತಿ ಕ್ತೀನಿಹ ೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ |
ತುಮ ಮಮ ಪರ ಯಭರತಹ ಸಮಭಾಯೀ || 12
ಸಹಸ ವದನ ತುಮಹ ರೀಯಶಗಾವೈ |
ಅಸ ಕಹ ಶ್ರ ೀಪತಿಕಂಠ ಲಗಾವೈ || 13

hanuman chalisa in kannada pdf download

ಸನಾಕಡಿಕ್ ಬರ ಹಮ ದ್ದಮುನಿಸಾ |
ನಾರದ್ಯಶರದ್ ಅವರಂದ್ದಗೆ ಅಹಸಾ || 14
ಯಮ ಕುಬೇರ ದ್ದಗಪಾಲ ಜಹಾನ್ ತೆ |
ಕವಿಕೀವಿದ ಕಹ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || 15
ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗರ ೀವಹ ಕ್ತೀನಾಹ |
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ್ ಪಾಾ ಡ್ ದ್ದನಾಹ || 16
ತುಮಹ ರೀಮಂತರ ವಿಭೀಷಣಮಾನಾ|
ಲಂಕೇಶಾ ರ ಭಯಸಬ ಜಗಜಾನಾ|| 17
ಯುಗ ಸಹಸಾರಜೀಜನ್ಮೇಲೆ ಭನು |
ಲಿೀಲಾ ೀ ತಾಹ ಮಧುರ ಫಲಜಾನೂ|| 18
ಪರ ಭುಮುದ್ದರ ಕಾಮೇಲಿಮುಖಮಾಹೀ |
ಜಲಧಿಲಾಂಘಿ ಗಯೇಅಚರಜ ನಾಹೀ || 19
ದುಗೌಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ |
ಸುಗಮ ಅನುಗರ ಹ ತುಮಹ ರೇ ತೇತೇ || 20
ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಹೀತ ನ ಆಜಾಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ || 21
ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮಾಹ ರಿೀ ಶರಣಾ|
ನಿೀವು ರಕ್ಷ್ಕ ಕಾಹೂಕೀ ಡರನಾ|| 22
ಆಪನ ತೇಜ ತುಮಾಹ ರೀ ಆಪೈ |
ತಿೀನೀಂಲೀಕಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ || 23
ಭೂತ ಪಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹ ಆವೈ |
ಮಹವಿೀರ ಜಬನಾಮ ಸುನಾವೈ || 24
ನಾಸೈರೀಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವಿೀರಾ || 25
ಸಂಕಟ ಸಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ |
ಮನ ಕರ ಮ ವಚನಧಾಾ ನಜೀಲಾವೈ || 26
ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸಿಾ ೀ ರಾಜಾ|
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ|| 27
ಮತುಿಯಾರು ಬಯಕೆಯನುು ತರುತಾಿ ರೀ |
ಸೀಯಅಮಿತ್ ಜೀವನ್ ಫಲ್ಪಾವೈ || 28
ಚಾರೀಯುಗ ಪರ ತಾಪ್ ತುಮಾಹ ರಾ |
ಪರ ಸಿದಿ ವಾಗದೆ ಜಗತ ಉಜಯಾರಾ || 29
ಸಾಧುಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || 30
ಅಷಠ ಸಿದ್ದಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇದ್ಯತಾ |
ಅಸ ವರ ದ್ದೀನಹ ಜಾನಕ್ತೀಮಾತಾ || 31


hanuman chalisa in kannada pdf download

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮಾಹ ರೇಪಾಸಾ |
ಸಾದ ರಹೀ ರಘುಪತಿ ಕೇದ್ಯಸಾ || 32
ತುಮಹ ರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೀಪಾವೈ |
ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || 33
ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ |
ಜಹಾಂ ಜನಮ ಹರಿಭಕಿ ಕಹಾಯೀ || 34
ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತಿ ನ ಧರಯೀ |
ಹನುಮತ ಸಯಸವೌ ಸುಖ ಕರಯೀ || 35
ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜೀ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವಿೀರಾ || 36
ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನಗೀಸಾಯೀ |
ಕೃಪಾಕರೀ ಗುರುದೇವ ಕ್ತೀನಾಯೀ || 37
ಜೀ ಶತವಾರಪಾಠ ಕರಕೀಯೀ |
ಛೂಟಹಬಂದ್ದ ಮಹಾಸುಖಹೀಯೀ|| 38
ಜೀಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನಚಾಲಿೀಸಾ |
ಹೀಯಸಿದ್ದಿ ಸಾಖೀ ಗೌರಿೀಶಾ || 39
ತುಲಸಿೀದ್ಯಸ ಸದ್ಯಹರಿಚೇರಾ |
ಕ್ತೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯಮಹ ಡೇರಾ || 40
।।ದೋಹಾ ।।
ಪವನ್ ತನಯ್ಸಂಕತ್ ಹರನ್, ಮಂಗಲ್ ವಿಗರ ಹರೂಪ |
ಸಿೀತಾ, ಹೃದಯ ಬಾಸಾಹು ಸುರ್ಭೂಪ್ ಅವರಂದ್ದಗೆ ರಾಮ್ ಲಖನ್ ||
ಸಿಯಾವರ್ ರಾಮ್ಚಂದರ ಕ್ತ ಜೈ | ಪವನ್ ಸುತ್ ಹನುಮಾನ್ ಕ್ತ ಜೈ ||

Hanuman Chalisa in Kannada PDF Download

Hanuman Chalisa in Kannada PDF Download Here

202 KB

अन्य पीडीएफ़ डाउनलोड करें

Introducing Saurabh Kumar, a distinguished university MBA postgraduate with more than five years of blogging experience. As a seasoned writer, SEO specialist, and digital storyteller, Saurabh skillfully combines his business knowledge with gripping storytelling. His blog entries provide strategic advice for improving online presence in addition to showcasing his in-depth knowledge on a wide range of subjects.

Leave a comment